Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μεταδεδομένα
Μεταδεδομένα (DALS127)
Καθηγητής: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις