Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ανάκτηση Πληροφοριών
Ανάκτηση Πληροφοριών (DALS144)
Καθηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος