Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας (DALS165)
Καθηγητής: ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος