Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Καταλογογράφηση
Καταλογογράφηση (DALS270)
Καθηγητής: STAMOY SOFIA (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος