Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση Μεγάλης Ποσότητας Πληροφοριών
Διαχείριση Μεγάλης Ποσότητας Πληροφοριών (DALS334)
Καθηγητής: ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις