Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (DCS109)
Καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΓΓΑΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Java.

Νέα ιστοσελίδα: https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI171/
Υποσυστήματα Μαθήματος
Δεν υπάρχουν ενεργοποιημένα εργαλεία μαθήματος.