Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Λογικός Προγραμματισμός
Λογικός Προγραμματισμός (DCS141)
Καθηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος